Click on the topic to download the syllabus

पाठ्यक्रमः

अंकभार:

 • तृतीया दीक्षा (संक्षेपरामायणम्)

 • 20

 • सामान्य परिचयः

  • वैदिकवाङ्मयम्

  • व्‍याकरणशास्‍त्रम्

  • संस्‍कृतसाहित्‍यम्

  • ज्‍योतिषशास्‍त्रम्

  • दर्शनशास्‍त्रं चेत्‍यादिभि: सम्‍बद्धप्रश्‍ना: 

 • 20

 • संस्‍कृतसम्‍बद्धं सामान्‍यज्ञानम्

 • 10

 • मानसिकयोग्यता अनुसन्धानपद्धतीनां सामान्यपरिचयश्च

 • 10

एतस्मिन् पाठ्यक्रमे UGC NET इत्यस्य अंशा: स्थापिता: सन्ति। भवान् /भवती UGC NET इत्यनेन सम्बद्धां पाठ्यसामग्रीं स्वशिक्षासंस्थाया: पुस्तकालये अन्विष्य पठितुं शक्नोति।